Управління ризиками

Управління ризиками ДТЕК здійснює в межах комплексної системи управління ризиками. Вона спрямована на виявлення, прогнозування, оцінювання та зведення до мінімуму потенційно несприятливих подій, які можуть негативно позначитися на досягненні цілей компанії.

Процеси управління ризиками діють на всіх рівнях управління й у всіх сферах діяльності ДТЕК. Ключові рішення щодо прийнятних рівнів ризику та заходів щодо їх зниження приймаються Правлінням за рекомендацією Комітету з ризиків, створеного в 2009 році.

Для виявлення та мінімізації кожної групи ризиків у ДТЕК прийнята така процедура:

  • створення робочих груп за участю експертів у всіх профільних галузях;
  • виявлення ризиків на підставі поставлених цілей і фактично існуючих процесів;
  • оцінювання схильності до ризиків;
  • ранжування ризиків на базі оцінки;
  • розробка точок і методів внутрішнього контролю для запобігання настанню ризикових подій, а також заходів щодо зниження схильності до ризиків;
  • вибір та реалізація найефективніших заходів;
  • моніторинг ефективності заходів та загального профілю ризику Компанії.
Поточні, операційні та процесні ризики

ДТЕК приділяє особливу увагу ризикам, пов'язаним з досягненням річних запланованих ключових показників, операційними процесами у різних напрямках діяльності, безпекою активів ДТЕК, а також ризикам на рівні бізнес-процесів.

У компанії впроваджено процес виявлення, оцінювання, управління та моніторингу ризиків у межах річного планування, відповідна система звітності. Реалізуються програми зі зниження операційних витрат і підвищення ефективності виробничих процесів, розроблено плани ліквідації аварійних ситуацій на підприємствах. Ведеться активна спільна робота функцій Управління ризиками та Внутрішнього контролю, Внутрішнього аудиту та Безпеки щодо вдосконалення системи ризик-менеджменту. Для зниження схильності Компанії до цієї групи ризиків ДТЕК, серед іншого, активно використовує страхування.

Ринкові ризики

Компанія ДТЕК відчуває залежність від змін ринкових цін на вугілля та електроенергію, що постачається на оптовий ринок. Зниження ринкових ризиків здійснюється за допомогою зміни структури збуту та розширення ринків реалізації вугілля та електроенергії. Фактором мінімізації ризиків є також сама вертикальна структура бізнесу ДТЕК. Для управління ринковими ризиками створено декілька робочих груп на рівні топ-менеджменту та середньої управлінської ланки.

Стратегічні ризики

У Компанії впроваджується процес виявлення, оцінювання та управління стратегічними ризиками, в тому числі, такими групами, як:

Фінансові ризики

Найвагомішими в цій групі ризиками є ризик ліквідності, валютні ризики та ризики інвестиційних проектів. Щодо них реалізуються кілька ініціатив.
Чинна політика щодо створення та відстеження лімітів на контрагентів дозволяє мінімізувати ризики, пов'язані з неплатежами. Вживаються заходи для зниження схильності до валютних ризиків: часткове фондування, максимізація кількості договорів з фіксованою ціною та інші.

Крім того, ДТЕК як і раніше управляє на рівні кожного підприємства ризиками неплатежів, формує відповідні резерви на знецінення, централізовано керує процесом залучення позикових коштів та портфелем запозичень, веде роботу з диверсифікованості джерел і валюти надходжень шляхом виходу на міжнародні ринки.

У Компанії впроваджено процес виявлення та оцінювання ризиків найважливіших інвестиційних проектів, який передбачає збирання експертної думки і статистики щодо схильності та фактичної історії реалізації ризиків і математичної оцінки ризику, притаманного тому чи іншому проекту.

Регуляторні ризики

Оскільки ціноутворення на ринках вугілля та електроенергії в Україні регулюється державою, ДТЕК наражається на ризики, пов'язані зі змінами законодавства та регуляторної політики. У компанії створено робочу групу на рівні топ-менеджменту, налагоджено процес реагування, ведеться моніторинг схильності до цих видів ризику.

Ризики відповідності нормативним вимогам (комплаєнс)

Ця група ризиків тісно пов'язана з регуляторними ризиками. У ДТЕК розроблено план, у межах якого виявляється схильність компанії до ризиків комплаєнс. Опрацьовуються системи контролю і звітності в кожній галузі, де компанія повинна відповідати нормативним вимогам. Створено окремий підрозділ Комлаенс у Компанії, покликаний організувати та підтримувати процес комплаєнс.

Екологічні ризики

Одним із найважливіших стратегічних завдань ДТЕК є управління екологічними ризиками та відповідність усім вимогам і рекомендаціям законодавства у цій сфері. Спеціальна робоча група займається впровадженням системного підходу до виявлення і оцінювання екологічних ризиків ДТЕК. На цей момент найсуттєвіші ризики цієї групи виявлено та оцінено, запущено процес розробки заходів щодо зниження схильності до них.

Ризики інформаційних технологій

На цей момент у компанії триває побудова централізованої системи управління IT-інфраструктурою та сервісами. У процесі реалізації цього проекту було розроблено методику розрахунку вартості втрат через збої в роботі IT-сервісів. Моніторинг та контроль ризиків інформаційних технологій здійснюється як на рівні управлінських процедур, так і на технологічному рівні.

Репутаційні ризики

Управління цією групою ризиків зосереджене в межах діючої робочої групи на рівні вищого менеджменту ДТЕК. У компанії реалізується низка ініціатив з внутрішнього та зовнішнього PR, а також управління інформаційною безпекою. Зниженню репутаційних ризиків сприяє прийнятий у 2009 році Кодекс корпоративної етики.